Palvelun käyttöehdot 1.11.2023

1.    Yleistä

OmaKYS on Pohjois-Savon hyvinvointialueen Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) sähköinen asiointipalvelu (Palvelu), joka koostuu kahdesta osasta: potilaan ja ammattilaisen osio. KYS on asiakirjassa jäljempänä termillä Palveluntuottaja.

OmaKYS on tarkoitettu ensisijaisesti Pohjois-Savon hyvinvointialueen asiakkaille (jäljempänä Käyttäjä).

OmaKYS-palvelun käyttäminen edellyttää, että palveluun rekisteröitynyt käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Käyttäjän on tutustuttava ehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttöönottamista. Käyttäjällä on mahdollisuus käyttää palvelua hyväksymällä käyttöehdot ja antamalla suostumus Palvelun käyttöön. Jos Käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja tai anna suostumusta, Palvelun käyttö keskeytyy. Palvelun käytön suostumuksen voi peruuttaa Palvelussa. Palvelun käyttö on Käyttäjälle maksutonta.

2.    Palveluntuottajan yhteystiedot

Pohjois-Savon hyvinvointialue
PL 1711
70211 KUOPIO
puhelin 017 173 311

3.    Palvelun tarkoitus ja käyttäjän rooli

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän asiointipalveluihin kertakirjautumisen periaatteella.

Asiointia on tarjolla terveystietojen, hallinnollisten tietojen ja henkilötietojen hallintaan siinä laajuudessa kuin se kulloinkin on Palvelun puitteissa mahdollista. Palvelun tietosuojaseloste on saatavilla Palvelussa ja julkaistaan Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla. Palveluntuottajalla on oikeus päättää, missä laajuudessa ja minkä sisältöisenä se Käyttäjälle Palvelun tarjoaa. Palvelun kautta Käyttäjällä on esimerkiksi mahdollisuus tarkastella potilaan osiossa ajanvarauksiaan ja täydentää terveyteensä liittyvää tietoa. Ammattilaisen osiossa käytettävät tiedot ovat tietosisältökohtaisia kunkin täytettävän tiedon osalta.

Palvelua ei ole tarkoitettu potilaan osiossa käytettäväksi korvaamaan terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamaa lääketieteellistä tutkimusta tai terveydentilan arviointia, ja siten Palvelu sisältää vain näkyvissä olevat tiedot. Tietyt Palvelun ominaisuudet tai toiminnallisuudet voivat mahdollistaa terveydentilan arviointia koskevan vuorovaikutuksen Käyttäjän ja terveydenhuollon ammattihenkilön (esimerkiksi hoitaja tai lääkäri) välillä. Tällaisen vuorovaikutuksen kautta saatuja ja toimitettuja Käyttäjää koskevia tietoja voidaan soveltuvan lainsäädännön sallimalla tavalla tallentaa Palvelusta erilliseen potilastietojärjestelmään.

Käyttäjä on suostumukseen perustuen velvollinen käyttämään Palvelua näiden käyttöehtojen, EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, kansallisen lainsäädännön, viranomaismääritysten ja hyvän tavan mukaisesti ja on vastuussa näiden vastaisesta Palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä Palveluntuottajalle, tai kolmansille osapuolille aiheutuneesta vahingosta. Palveluntuottajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään hyvän tavan ja lain vastaisesti.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Palveluntuottajalle tai kolmansille osapuolille.

Käyttäjä vastaa kaikesta sähköisen asioinnin suostumuksen, Palvelun käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Palveluntuottajalle sekä kolmansille osapuolille tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

4.    Käyttöoikeus

Käyttäjä ei saa näiden käyttöehtojen mukaisesti mitään muita oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palvelua.

4.1    Rekisteröityminen ja palvelun käyttö

Palvelun Käyttäjäksi voi rekisteröityä ainoastaan luonnollinen henkilö. Palvelu on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Palvelun käyttäjäksi rekisteröidyttäessä ja aina Palveluun kirjauduttaessa Käyttäjän tiedot voidaan hakea Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä. Käyttäjä voi ylläpitää matkapuhelinnumeroaan sekä sähköpostiosoitettaan Palvelussa. Näitä tietoja voidaan Käyttäjän suostumuksella käyttää sähköisen asioinnin välineinä, kuten asiakkuuteen liittyvien tekstiviestien sekä sähköisten viestien lähettämiseksi asiointipalvelussa.

Palveluun kirjautuminen ja käyttäminen edellyttävät aina vahvan tunnistusmenetelmän käyttöä. Palveluun tunnistaudutaan tietoturvallista Suomi.fi-tunnistusta käyttämällä.

Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy ja noudattaa Käyttöehtoja ja mahdollisia palvelukohtaisia lisäehtoja. Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osia ilman Pohjois-Savon hyvinvointialueen kirjallista lupaa. Pohjois-Savon hyvinvointialue pidättää itsellään oikeuden evätä Palvelu käyttäjältä.

Käyttäjä vastaa Palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä Palvelun kautta mitään epäasiallista aineistoa ja että hänen Palvelussa julkaisemansa aineisto on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa toisen osapuolen oikeutta, ja että Käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan.

Potilaan asioinnin puolella käyttäjä voi tallentaa Palveluun hallinnollisia tietoja, henkilötietoja ja yhteystietojensa lisäksi käyttäjän on mahdollista tallentaa omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyviä tietojaan kuten vastaanottokäynteihin liittyviä esitietoja sekä tietoja elintavoistaan. Potilastiedot ovat niiden Pohjois-Savon hyvinvointialueen ammattihenkilöiden saatavilla, joilla on hoitosuhde Käyttäjään.

Ammattilaisen asioinnin puolella käyttäjä voi tallentaa Palveluun hallinnollisia tietoja, henkilötietoja ja yhteystietoja. Hallinnolliset tiedot ovat käytettävissä kyseisen asioinnin osalta.

4.2    Viestien välittäminen

Käyttäjä voi antaa Palvelun käyttöönoton yhteydessä suostumuksen siihen, että Palveluntuottaja saa toimittaa hänelle viestejä tekstiviestillä Käyttäjän antamaan numeroon.

4.3    Puolesta-asiointi palvelussa

Palvelussa toisen henkilön puolesta voivat asioida alle 12 vuotiaan lapsen huoltajat, jotka hoitavat asioita lapsensa puolesta, joilla on asiaan liittyvä sähköinen valtuutus Suomi.fi-valtuuksissa. Puolesta-asiointi on mahdollista puolesta-asioijan oman asiointitilin kautta Palvelussa, joten puolesta-asioijan on ensin hyväksyttävä nämä käyttöehdot Palvelun käyttöönoton yhteydessä. Siirtyessään Palvelussa puolesta-asiointiin, oikeus asioida toisen puolesta tarkistetaan väestötietojärjestelmästä henkilötunnuksen perusteella.

Väestötietojärjestelmä estää puolesta-asioinnin seuraavissa tilanteissa:

  • Puolesta-asioijalle ei ole annettu valtuuksia asioida täysi-ikäisen henkilön puolesta.
  • Puolesta-asioijalle itselleen on määrätty edunvalvoja.
  • Valtuuden antaneelle täysi-ikäiselle henkilölle on määrätty edunvalvoja.
  • Alle 12-vuotiaalla lapsella tai toisella hänen huoltajistaan on turvakielto.
  • Lapsen huollosta on muuhun kuin asumiseen liittyen huollonjakosopimus, jota ei ole kirjattu väestötietojärjestelmään koodimuotoisena.

Alaikäisen puolesta Palvelua käyttävät vanhemmat ovat keskenään vastuussa siitä, että lapsen käyttäjätiliä käytetään siten, että molempien vanhempien lain mukainen tiedonsaantioikeus toteutuu. Huoltaja voi asioida Palvelussa vastasyntyneen lapsen puolesta, kun lapsella on väestötietojärjestelmään ilmoitettu nimi.

5.    Tekijänoikeus

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki Palvelun käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kuuluvat Pohjois-Savon hyvinvointialueelle ja/tai Yhteistyökumppaneille tai muille kolmansille osapuolille.

Palvelun tai Palvelussa saatavissa olevan aineiston kopioiminen, tulostaminen, levittäminen, välittäminen, muuttaminen, linkittäminen muille verkkosivuille ja kaikenlainen muu kaupallinen hyödyntäminen tai yleisön saataville saattaminen ilman Palveluntuottajan kirjallista lupaa on kielletty. Käyttäjä saa kuitenkin tulostaa ja tallentaa Palvelun tai Palvelusta saatavilla olevaa aineistoa omaa yksityistä käyttöään varten.

Palvelun käyttö tietopalvelutarkoituksiin on kielletty. Mitä edellä on sanottu, koskee myös Käyttäjälle Palvelun kautta lähetettyä aineistoa.

6.    Vastuut ja velvollisuudet

Pohjois-Savon hyvinvointialue ylläpitää Palvelua ja tuottaa osittain sen sisällön. Palveluntuottajan Palvelussa esitettävien tietojen oikeellisuus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys on pyritty varmistamaan ennen julkaisemista huolellisesti ja Palvelun sisältämien tietojen oikeellisuus ja toiminnallisuus tarkistetaan säännöllisesti. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on toimiva internetyhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Palvelun käyttöön. Käyttäjä vastaa myös käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta sekä kaikista Palvelun käytön aiheuttamista kustannuksista. Käyttäjä vastaa Palveluun ilmoittamansa matkapuhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen oikeellisuudesta.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tapahtuneesta Palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista.

Palveluntuottaja ei takaa Palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palvelu tarkistetaan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää Palvelun toiminta sen muutoksen, uudistuksen, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten Palveluun liittyvien muiden syiden vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Käyttökatkoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan Käyttäjille mahdollisimman ajoissa yleisellä ilmoituksella Palvelun etusivulla.

Palveluntuottaja ei vastaa Käyttäjille tai kolmansille osapuolille Palvelun mahdollisesti sisältämistä asiallisista tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista tai Palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, Palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä.

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.

OmaKYSin asiointipalvelun kautta tapahtuva terveydenhuollon ammattihenkilön antama ohjaus, neuvonta ja palveluun ohjaus on potilaslain (785/92) alaista toimintaa.

7.    Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Palvelun ylläpitäjä järjestää Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palvelussa käsiteltävät tunnistetiedot välitetään aina vahvaa salausta käyttäen.

8.    Käyttöehtojen muutos

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Muutos tulee voimaan Palveluntuottajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, hän voi kieltäytyä hyväksymästä niitä peruuttamalla sähköisen asioinnin suostumuksen kyseisen Palvelun osalta omassa profiilissaan.